ProgSoft

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

2018

 1. BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „ Szabályzat ”) a Activus Team Bt (székhely: 1156 Budapest, Szilas Park 14. 3/12., cégjegyzékszáma 01-06-787287, adószáma: 28939809-1-42, továbbiakban: „ Társaság” ) által üzemeltetett www.progsoft.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „ Weboldal” ) a látogatók által önkéntes hozzájárulással – a Jegyértékesítő rendszer (a továbbiakban:  „ Jegyértékesítés” ), valamint a webáruház (a továbbiakban „Webáruház”) – megadott személyes adatok Társaság általi tárolására és kezelésére, a felhasználó (a továbbiakban: „ Felhasználó” ) által megadott és a Társaság által gyűjtött, felhasznált és tárolt személyes adatokra vonatkozik, továbbá az azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.A Weboldalra feltöltött, személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „ Információs törvény” ), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „ Grt” ), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „ NAIH ”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.
A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. A Társaság kizárólag azokat a személyes adatokat kéri be, amelyek feltétlenül szükségesek a számla kiállításához, melyeket részletesen a  2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 • Személyes adat: az érintettel (“felhasználó’) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatbóllevonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;

 • Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • Tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Jegyértékesítés, valamint a Webáruház használata során feltöltésre, illetve gyűjtésre kerül.

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Jegyértékesítés, vagy Webáruház Felhasználója részére számlát küldhessen, valamint a Webáruház Felhasználója részére a megrendelt termékek átvételéhez szükséges adatokat elküldhesse.
Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Jegyértékesítésen, valamint a Webáruházon keresztül történő megrendelés során a IV. pontban meghatározott adatok megadásával a Weboldalon keresztül a Felhasználó kifejezetten hozzájárul  a személyes adatainak az alábbi V. pontban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Társaság által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához..

 4. KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK 

 • Weboldal 

A Weboldal bárki által meglátogatható személyes adat megadása nélkül. A látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel személyes adatot.

 • Jegyértékesítés 

A Felhasználónak az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadnia:

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Webáruház 

A Felhasználónak az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadnia:

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A Jegyértékesítés és a Webáruház funkcióknál található „Üzenet” mező általánosságban nem kötelezendően kitöltendő mező, ez kimondottan egyéb információ közlésére szolgál, a szoftverünk a kitöltését külön nem ellenőrzni, csak kizárólag abban az esetben, ha egyéb olyan – kimondottan nem személyes, hanem információs jellegű – adatot kell közölni, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Társaság a szolgáltatását maradéktalanul elvégezze (pl: kötelező asztalfoglalásnál a konkrét hely megadása)

5. ADATKEZELÉS  

Az adatkezelés célja és jogalapja: a Jegyértékesítés és a Webáruház megrendeléseknél számla készítése a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 169. $-a, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló   23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján.

Az adatkezelés időtartama és az adatok megőrzése: az adatok beírásával kezdődik, és annak törlésével végződik, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart. Társaságunk biztosítja a számlák eredetének hitelességét, adattartalmuk sértetlenségét és olvashatóságát az Áfa. tv. 168/A. § (1) bekezdése szerint egészen az Art. 47. § (3) bekezdés és 164. § (1) bekezdés szerinti időpontig.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

A Jegyértékesítésnél vagy a Webáruháznál megadott személyes adatokat a Társaság a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles.
A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe, ezt teljes egészében a Társaság végzi. Az adatfeldolgozó szolgáltatás során Társaságunk köteles betartani a jelen Szabályzatot és az erre a szolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályokat.

 7. NÉVTELEN ADATOK ÉS “COOKIE”-K 

A Társaság a Weboldalról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Weboldalt, a Társaság nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Társaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem.

8. JOGORVOSLATI JOG 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését az info@progsoft.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
A Felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben azt a Felhasználó írásban jelzi az info@progsoft.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal;

 • ha kezelése jogellenes,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált Felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti, a Társaság az értesítést mellőzheti.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

A Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett Felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: https://www.progsoft.hu ) fordulhat.

A Társaság az érintett Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2018. május 1. napján lép hatályba.

Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@progsoft.hu e-mail címre.