Általános Szerződési Feltételek

 

I. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Activus Team Szolgáltató Betéti Társaság

A szolgáltató székhelye: 1156 Budapest, Szilas Park 14. 3/12.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@progsoft.hu

Cégjegyzékszáma: 01-06-787287

Adószáma: 28939809-1-42

II. Alapvető rendelkezések 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a fent megnevezett cég (továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására, valamint szállásközvetítésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 2. A Szolgáltató online értékesítő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző rendezvényekre, valamint egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásához, valamint szállásközvetítéshez. Az értékesítő rendszer biztosítja a Felhasználók részére a belépőjegyek elérését (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint szállásközvetítésnél a bankkártyás tranzakció lebonyolítását a szállásadó (továbbiakban: Szállásadó) és a vendég  (továbbiakban: Vendég) között, amely szolgáltatások nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

 3. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során a vásárlással egybekötötten fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

 4. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, „A megrendelő adatai” menüpontban feltöltött és elmentett vásárlási adatok, valamint az elektronikus számlák igazolják.

III. A Szolgáltatás technikai és jogi korlátai 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

 2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül, viszont ha lehet tudni a Szolgáltatás folytatásának idejét, azt Szolgáltató mindenképpen közleményben tudatja.

 3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlás értékét.

 4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online fizetés során vagy következtében keletkezik.

 5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy másik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 6. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.progsoft.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal.

 7. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben a Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy bármely átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett károk miatt.

IV. Rendezvény Szolgáltatás igénybe vétele során keletkező jogviszonyok

 1. A belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét elfogadta.

 2. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

 3. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

 4. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján, vagy zártkörű rendezvény esetében a rendezvényt a közösségi oldal(ak)on meghírdető csoport(ok)ban  a jegy(ek) visszaváltására vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A belépőjegyek árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A vásárláskor fizetendő kezelési költség a Szolgáltató saját bevétele, ez nem képezi a jegy árát, tehát ennek az összegnek a visszakövetelésére nincs lehetőség. A Rendezvény elmaradásán, valamint  az 5. pontban részletezett menet közbeni helyszínváltozáson kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód!

 5. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan. Menet közbeni helyszínváltozás okán – feltéve, ha a változásért nem a Rendezvényszervező a felelős, a változás közzététele a rendezvény napja előtt legalább 10 nappal megtörtént, valamint maga a rendezvény az új helyszínen lebonyolításra kerül – a Rendezvényszervező csak azokat a visszaváltási igényeket tekinti valósnak, amelyek a rendezvény hivatalos és kihirdetett kezdési időpontja előtt 48 órával beérkeznek. Az ezután beérkező kérelmeknél a belépőjegyek visszaváltására már nincsen mód! A Rendezvényszervező ebben az esetben a rendezvény napján az új helyszín pontos címéről, a változás okáról, esetleg az útvonalra vonatkozó tájékozódást segítő táblát, kiírást köteles kirakni a régi helyszínen, látható helyen azoknak a vendégeknek, akik nem értesültek a változásról. 

 1. A Rendezvény esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján, illetve a www.progsoft.hu oldalon is folyamatosan szerepeltetni.

 2. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 3. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

V. Szállásközvetítés során igénybe vétele során keletkező jogviszonyok

 1. A Szolgáltatás lényege, hogy Szolgáltató saját bankkártyás értékesítő  rendszerét  Szállásadó rendelkezésére  bocsájtja oly módon, hogy a Vendég által bankkártyán, illetve SZÉP kártyán befizetett összeget a megadott  és  közzétett kezelési költség levonása után 24 órán belül átutalja Szállásadó bankszámlájára.

 2. Szolgáltató részéről a Szolgáltatás kimondottan közvetítés jellegű, tehát a tényleges szerződés a Szállásadó és a Vendég között történik.

 3. Szolgáltató és Szállásadó között megbízási viszony alakul ki, amikor a Szolgáltatást Szállásadó megrendeli.  Felek eldönthetik, hogy ezt írásban külön szerződésben is megerősítik, vagy az elektronikusan kitöltendő megrendelőt tekintik irányadónak e tekintetben.

 4. Szolgáltató és Vendég között a II./4. pont alatti leírás az irányadó.

VI. A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

 1. A Felhasználó a sikeres vásárlást követően saját maga nyomtathatja ki a PDF formátumban részére kiküldött számlát, valamint a belépőjegy(ek)et. Az E-ticket belépőjegy(ek)et nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a kód és a sorszám jól olvasható.

 2. A saját nyomtatású jegy(ek) elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Az E-ticket belépőjegy(ek)et a Felhasználó köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található kódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 3. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

 4. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

VII. Rendelés menete 

 1. Szolgáltató saját, egyedi rendszerének használatához Felhasználónak lehetősége van a teljes hozzáférésre, melyen keresztül lebonyolíthatja rendelését

 2. A kitöltött megrendelő elküldése után a megadott adatok alapján díjbekérő számlát állítunk ki, melyet visszaküldünk a megrendelő e-mail címére, valamint megjelenítjük a képernyőn is. A tranzakció értékének befizetése után küldjük a számlát, valamint rendezvények esetében a belépőjegy(ek)et is.

 3. Felek között a belépőjegy(ek) adásvételére vonatkozó szerződés a vételár kifizetésével történő megerősítéssel jön létre, melyet a Szolgáltató által visszaküldött e-mail igazol. A kifizetés után egyből elkészül a számla, melyet szintén Szolgáltató az igazoló e-mailben elküld a Felhasználónak.

 4. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

 5. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 6. Ha ezt a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, kérjük, ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem küldjön email-t az info@progsoft.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást, ennek kiküszöbölése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval!

 7. A díjbekérő számla nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott belépőt, akkor azt a fizetési határidőn belül levélben vagy telefonon jelezheti a Szolgáltatónak. Ez esetben, valamint jelzés híján a fizetési határidőn túl Szolgáltató megszünteti a Felhasználó által lefoglalt belépőjegyeket.

 8. A belépőjegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

 9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát a rendezvény körülményeihez, valamint egyéb menet közben bekövetkezendő változásokhoz igazodva. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett, valamint a már kifizetett vásárlásokra.

VIII. Elállás joga, garancia, jótállás 

 1. Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 2. Felhasználó kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató oldalán keletkezett hiba esetén kérhet. Felhasználó, illetve a jegy jogosítottja vonatkozó igényt sem felhasználói adatbevitelből / adathibából, sem pedig online fizetési / számlázási partnereink oldalán keletkezett hibából fakadóan nem támaszthat. Fent felsorolt esetekre ezen partnereink, valamint a mindenkori Rendezvényszervező vonatkozó gyakorlata alkalmazandó.

 3. Elveszett jegy/számla pótlására a 2. pontban írt rendelkezések megfelelően irányadóak.

 4. A Belépőjegy visszaváltásának / cseréjének elsődleges kötelezettje a Rendezvényszervező.

 5. Írásban közölt Felhasználói panaszra legkésőbb 15 napon belül köteles Szolgáltató érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. A szóban közölt szóbeli panaszt Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

 6. A rendezvényre való beengedéskor a szervezők ellenőrzik az otthon nyomtatott belépőjegyet vagy számlát a rajtuk található vonalkód vagy sorszám alapján. Ez biztosítja, hogy a megfelelő jeggyel vagy számlával minden rendezvényre csak az a személy vagy személyek juthassanak be, akik azt legelőször felmutatják. A jegy vagy számla másolását a törvény tiltja és bünteti – ha valaki jegyét vagy számláját lemásoltatja, akkor is csak az elsőként érkező vagy érkezők juthatnak be ezzel az okmánnyal, ezért óvja és védje az illetéktelenektől a hozzáférést, valamint ne adja át másnak ezt a papírt!

IX. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Szolgáltató által megvásárlásra bocsájtott belépőket a Szolgáltató rendszerén belül online lehet megvásárolni.             Személyes vásárlásra is lehetőség van, melynek lehetőségeit valamint helyszínét a rendezvényhez tartozó                     leírásokban, valamint a közösségi oldalakon található eseményekben, bejegyzésekben lehet megtekinteni.

 XA megrendelések feldolgozása és teljesítés 

 1. A megrendelések feldolgozása a díjbekérő számla beérkezése után folyamatosan történik. A Szolgáltató által üzemeltetett szoftverek segítségével, a Felhasználó által megadott adatok alapján történik a feldolgozás, valamint a teljesítés.

 2. Általános fizetési határidő, a visszaigazolástól számított 8 nap. Ezt az időtartamot Szolgáltató a Felhasználó külön kérésére módosíthatja, valamint egyéb fizetési módot is megállapíthat.

 3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyébkövetkezményei alól.

 XI. Panaszkezelés

1. A Szolgáltató köteles a Felhasználót tájékoztatni az elérhetőségeiről a panaszügyintézés miatt.

2. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen                  Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve              kikötik a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét.

 

Budapest, 2019. 03. 18.